Szkolenia BHP Poznań


Szkolenia BHP są bardzo ważne i ich przeprowadzenie jest konieczne i odbyć powinny się przed dopuszczeniem pracownika do miejsca pracy. Istnieją dwa rodzaje szkoleń: wstępne oraz okresowe. Wstępne szkolenia bhp organizowane są przed dopuszczeniem pracownika do miejsca pracy. Należy wówczas dostarczyć pracownikowi niezbędnych informacji, wiedzy do wykonywania pracy, według przepisów i zasad bezpieczeństwa. Przeprowadzone powinny być w każdym rodzaju pracy, biorąc pod uwagę wszelkie stanowiska. Może być omówiony ogólnie biorąc pod uwagę wszystkie zasady zawarte w Kodeksie Pracy, ale również można zastosować instruktaż stanowiskowy. Omówione zostają wówczas zagrożenia, zasady, czynniki związane jedynie z danym stanowiskiem, na którym dany pracownik będzie pracować. Taki rodzaj szkoleń trwa około 3 godziny lekcyjne. Udział biorą nowo zatrudnieni pracownicy. Szkolenia bhp wstępne ważne są przez 1 rok. Natomiast szkolenia okresowe mają na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeprowadzane są co najmniej raz na 5 lat. Odbycie szkolenia pracownika powinno być potwierdzone przez niego na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika. Pracodawca powinien zadbać również o wypełnienie i dołączenie do akt karty wstępnej szkolenia.